Kobukai International Budo

Aikijujutsu – Aikido Yoseikan

Style Minoru Mochizuki

Belgium

Jan Janssens Shihan
Kyoshi 9ste Dan Aikijujutsu-Aikido Yoseikan
Technical Board Belgium

Hugo Chauveau
6th Dan Aikijujutsu-Aikido Yoseikan
Technical Advisor International Budo

François Aerts
5th Dan Aikijujutsu Yoseikan
Technical Advisor Belgium

Tom Belmans
5th Dan Aikijujutsu Yoseikan
Technical Advisor Poland

Rob Van Hees
5th Dan Aikijujutsu – Aikido Yoseikan
Technical Advisor Russia

Holland

Cees Freke
7th Dan Aikijujutsu

Gijs Zuijderduijn
4th Dan Aikijujutsu Yoseikan Shidoin

Dik Knetsch
4th Dan Aikijujutsu Yoseikan Technical Advisor

Poland

Grzegorz Kiedos
5th Dan Aikijujutsu Yoseikan

Krime (Russia)

Anatoliy Sosnin
5tDan Aikijujutsu-Aikido 
Yoseikan Shidoin

Russia

Vitaliy Lazarev
6th Dan Aikijujutsu-Aikido Yoseikan Shidoin Aikijujutsu

Alexey Kuzmin
6th Dan Aikijujutsu-Aikido Yoseikan Shidoin Aikido

Spain

Miguel Angel Ibañez Espinosa
6th Dan Aikijujutsu Yoseikan Shidoin

Technical Delegate Region of Galicia

Miguel Angel Rojo Darriba
4th Dan Aikijujutsu Yoseikan

Technical Delegate Region of Catalunya

Pere Soler Bernaus
1st Dan Aikijujutsu Yoseikan